h

Transitie

In een steeds sneller veranderende maatschappij bevinden organisaties zich vaak in een haast continu proces van verandering of ontwikkeling.

Terwijl organisaties de formele kant, de ‘bovenstroom’van de (organisatie)verandering meestal goed doordacht en beschreven hebben (zoals processen en structuren), blijft het gewenste resultaat van veel veranderingen uit. Vaak komt dat omdat er geen of te weinig aandacht besteed wordt aan de onderstroom, aan de transitie. Transitie is het psychologisch proces dat mensen doormaken als ze met veranderingen in hun organisatie worden geconfronteerd. Het is belangrijk dat de medewerkers dit proces doormaken om daadwerkelijk ander gedrag te vertonen en om zich te kunnen verbinden aan de nieuwe situatie/organisatie.

Dit betekent dat een organisatieverandering vaak pas het gewenste resultaat oplevert wanneer er aandacht wordt besteed aan alle thema’s op de transitiecirkel** (Kohlrieser, Veenbaas, van Wielink en anderen). Hierin is een cruciale rol weggelegd voor leidinggevenden.

Praktia helpt om in uw organisatie de (transitie)cirkel rond te maken bij een verandering.

** Uitleg transitiecirkel

Zowel in het persoonlijke, als professionele leven bewegen mensen tussen contact maken en afscheid nemen, tussen hechten en verliezen en is er behoefte aan resultaat en betekenisgeving. Om je – na een organisatieverandering – opnieuw te kunnen en durven hechten is het van belang dat er ook aandacht is voor datgene wat verloren gaat en dat waar afscheid van genomen wordt:

In organisaties neigt men er vaak naar om geen aandacht te besteden aan de elementen aan de linkerzijde van de cirkel (verdriet, onzekerheden en betekenisgeving). Van medewerkers wordt verwacht dat zij na een verandering onmiddellijk weer contact kunnen maken met de nieuwe situatie of organisatie. Organisaties nemen vaak de binnenbocht:

Door deze binnenbocht te nemen wordt echter vaak het tegenovergestelde bereikt: medewerkers gaan geen contact maken in de nieuwe situatie, ze gaan zich niet hechten en uiteindelijk kan er zelfs wrok en een gevoel van zinloosheid ontstaan:

Om een organisatieverandering succesvol te laten zijn, is het daarom van wezenlijk belang om aandacht te besteden aan alle elementen van deze transitiecirkel!

Praktia helpt om een organisatieverandering succesvol te laten verlopen: door de (transitie)cirkel rond te maken.